Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt;
 • diensten: alle door 3D Flow aan de opdrachtgever geleverde diensten uitgevoerd in het kader van een opdracht
 • coachee: degene die deelneemt aan een traject van brainspotting of coaching als hij niet zelf de opdrachtgever is.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij 3D Flow diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Niet alleen 3D Flow maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.
 4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door 3D Flow uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Offertes

 1. De door 3D Flow gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. 3D Flow is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
 2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 3. Offertes zijn gebaseerd op de bij 3D Flow beschikbare informatie.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Met 3D Flow gesloten overeenkomsten leiden voor 3D Flow tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij 3D Flow gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van 3D Flow verlangd kan worden. 3D Flow zal de richtlijnen en gedragsregels van de NOBCO naar beste inzicht en vermogen naleven.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft 3D Flow het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden.
 3. De opdrachtgever of coachee draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan 3D Flow aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan 3D Flow worden verstrekt.
 4. 3D Flow is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat 3D Flow is uitgegaan van door de opdrachtgever of coachee verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 5. Contractsduur en opzegging

 1. Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal 3D Flow de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 3. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal 3D Flow daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 7. Geheimhouding

3D Flow is gerechtigd vertrouwelijke informatie te delen voor zover noodzakelijk ter verbetering van de dienstverlening (onder meer opleiding en intervisie), praktijkvoering (bijvoorbeeld administratie), dan wel uit hoofde van een wettelijke verplichting.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

Voor zover er intellectuele eigendomsrechten berusten op de door 3D Flow ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft 3D Flow houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en aanduidingen van dergelijke intellectuele eigendomsrechten niet wijzigen of verwijderen.

Artikel 9. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door 3D Flow aan te geven wijze, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, en na een schriftelijke herinnering nog steeds niet binnen 14 dagen betaald heeft, worden extra kosten in rekening gebracht van 25 euro voor iedere niet volledig betaalde factuur.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. 3D Flow aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade hoe dan ook ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van 3D Flow.
 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1, is eventuele aansprakelijkheid van 3D Flow beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
 4. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door 3D Flow of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor 3D Flow aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door 3D Flow afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat 3D Flow in verband met die verzekering draagt.
 5. Elke aansprakelijkheid van 3D Flow voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 11. Annulering / beëindiging van de overeenkomst

 1. 3D Flow heeft het recht om zonder opgave van reden overeengekomen diensten te annuleren, in welk geval de opdrachtgever geen kosten verschuldigd is.
 2. De opdrachtgever heeft het recht deelname aan of de opdracht voor overeengekomen diensten te annuleren.
 3. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 4 weken voor aanvang van de diensten kosteloos geschieden.
 4. Bij annulering binnen 4 weken tot en met 1 week voor aanvang van de diensten is 3D Flow gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen een week of na aanvang van de diensten het volledige bedrag.
 5. Een individuele sessie brainspotting of coaching kan door de coachee tot 48 uur voor aanvang kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur voor aanvang, of indien de coachee niet verschijnt, is 3D Flow gerechtigd om het volledige tarief van de sessie in rekening te brengen.

Artikel 12. Persoonsgegevens

Door het aangaan van een overeenkomst met 3D Flow wordt aan 3D Flow toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal 3D Flow uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten en in overeenstemming met het door 3D Flow opgestelde privacyreglement.

Artikel 13. Geschillenbeslechting

 1. Indien zich een geschil voordoet, zullen partijen proberen in onderling overleg een oplossing te vinden.
 2. Op iedere overeenkomst tussen 3D Flow en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 3. Voor zover het in lid 1 bedoelde overleg geen oplossing gebracht heeft, zullen eventuele geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement Rotterdam.

Laatst aangepast op 27 mei 2020.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com